Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting MEE Groningen

In deze privacyverklaring legt de stichting Stichting MEE Groningen, gevestigd te (9727 KB) Groningen aan de Leonard Springerlaan 13, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 4101061 (hierna “MEE Groningen”), uit welke persoonsgegevens MEE Groningen verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

MEE Groningen respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.meegroningen.nl, haar (potentiële) klanten en haar (potentiële) relaties. MEE Groningen gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van MEE Groningen te maken hebben. MEE Groningen houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt. Verwerking persoonsgegevens In het kader van de dienstverlening van MEE Groningen of wanneer u anderszins contact heeft met MEE Groningen (bijvoorbeeld via e-­mail of via het contactformulier op de website van MEE Groningen), legt MEE Groningen de door u opgegeven gegevens vast. MEE Groningen bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. U kunt te allen tijde de website van MEE Groningen anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met MEE Groningen te delen.

Doelen

MEE Groningen gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in principe niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening van MEE Groningen of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van MEE Groningen naar de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.

Beveiliging

MEE Groningen draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

-­ de website van MEE Groningen is beveiligd met een SSL-­certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;

-­ toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord en,

-­ alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies

MEE Groningen maakt zeer beperkt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

MEE Groningen maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt MEE Groningen inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MEE Groningen heeft hier geen invloed op. MEE Groningen heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-­diensten. De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen. Derden hebben geen toegang tot de door MEE Groningen geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door MEE Groningen worden verwerkt. Zo kunt u verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kan je bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. U kunt in deze gevallen of indien u vragen heeft over het privacybeleid te allen tijde contact met MEE Groningen opnemen door het sturen van een e-­mail naar: mee@meegroningen.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. MEE Groningen behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.
Op deze privacyverklaring rust auteursrecht. Niets uit deze verklaring mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid op welke wijze en voor welk doel dan ook. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met MEE Groningen via mee@meegroningen.nl.

Versie mei 2017

Wat doet MEE Groningen in mijn gemeente?
Wat doet MEE Groningen in mijn gemeente?