Raad van Toezicht

De holding MEE Noord heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen door de directeur/ bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen MEE Noord. MEE Noord is ontstaan uit de bestuurlijke fusie van MEE Friesland en MEE Groningen.

Leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van MEE Noord bestaat uit de volgende leden:

 • de heer W. de Gooyer (voorzitter)
 • mevrouw B.A. Kaatee
 • de heer J. Cooijmans
 • mevrouw C.M. van de Vegte
 • mevrouw A.E. Brouwer

De rol van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van MEE Noord houdt toezicht op de strategie, prestaties, opdracht en continuïteit van de organisatie door o.a.:

 • de jaarlijkse overleggen met de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en met de managers;
 • het overleg met de externe accountant over de jaarrekening;
 • het klankborden met de directeur/bestuurder m.b.t. de strategische ontwikkelingen;
 • het bespreken van het jaarplan;
 • het goedkeuren van het strategisch meerjaren beleidsplan, de jaarlijkse begroting en de jaarrekening.

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren in een zelfevaluatie, de samenwerking tussen de Raad en de directeur/bestuurder en de externe accountancy. Daarnaast beoordeelt de Raad het functioneren van de directeur/bestuurder jaarlijks in het functioneringsgesprek. De Raad hanteert een werkwijze conform de adviezen van de vereniging van toezichthouders, de NVTZ. De zittingstermijn voor de leden is 4 jaar, met de mogelijkheid om dit eenmalig met nog een periode te verlengen.

MEE Noord werkt conform de Governancecode Zorg 2017. Hierin zijn 7 principes voor goed bestuur en toezicht in de zorg beschreven, te weten:

 1. Goede zorg: de maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de organisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.
 2. Waarden en normen: het bestuur en Raad van Toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de organisatie.
 3. Invloed belanghebbenden: de organisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
 4. Inrichting governance: het bestuur en Raad van Toezicht zijn ieder vanuit hun rol verantwoordelijk voor de governance.
 5. Goed bestuur: het bestuur bestuurt de organisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
 6. Verantwoord toezicht: de Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de organisatie.
 7. Continue ontwikkeling: het bestuur en Raad van Toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.