Raad van Toezicht

MEE Groningen heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen door de directeur/ bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen MEE Groningen.

Leden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van MEE Groningen bestaat uit de volgende leden:

 • dhr. mr. drs. W.H. Everts (voorzitter),
 • dhr. J.M.V. Hamming (vice voorzitter),
 • dhr. H.G. Poortman RA/RE,
 • mw. O. Hartman-Togtema,
 • dhr. W. de Gooijer.

De achtergrond en nevenfuncties van de leden worden hieronder beschreven.

De Raad van Toezicht van MEE Groningen houdt toezicht op de strategie, prestaties, opdracht en continuïteit van de organisatie door o.a.:

 • de jaarlijkse overleggen met de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en met de managers;
 • het overleg met de externe accountant over de jaarrekening;
 • het klankborden met de directeur/bestuurder m.b.t. de strategische ontwikkelingen;
 • het bespreken van het jaarplan;
 • het goedkeuren van het strategisch meerjaren beleidsplan, de jaarlijkse begroting en de jaarrekening.

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren in een zelfevaluatie, de samenwerking tussen de Raad en de directeur/bestuurder en de externe accountancy. Daarnaast beoordeelt de Raad het functioneren van de directeur/bestuurder jaarlijks in het functioneringsgesprek. De Raad hanteert een werkwijze conform de adviezen van de vereniging van toezichthouders, de NVTZ. De zittingstermijn voor de leden is 4 jaar, met de mogelijkheid om dit eenmalig met nog een periode te verlengen.

MEE Groningen werkt conform de Governancecode Zorg 2017. Hierin zijn 7 principes voor goed bestuur en toezicht in de zorg beschreven, te weten:

 1. Goede zorg: de maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de organisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.
 2. Waarden en normen: het bestuur en RvT hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de organisatie.
 3. Invloed belanghebbenden: de organisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
 4. Inrichting governance: het bestuur en RvT zijn ieder vanuit hun rol verantwoordelijk voor de governance.
 5. Goed bestuur: het bestuur bestuurt de organisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
 6. Verantwoord toezicht: de RvT houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de organisatie.
 7. Continue ontwikkeling: het bestuur en RvT ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

Achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht:

Dhr. mr. drs. W.H. Everts (voorzitter)
Benoemd sinds 2011
Zelfstandig ondernemer: Everts Bestuur & Advies
Nevenfuncties:

 • Lid bezwaarschriften commissie Eemsmond
 • Lid onafhankelijke externe ombudscommissie Delfzijl
 • Lid ombudscommissie ISD Noordoost
 • Behandeling evt. integriteitskwesties raadsleden Delfzijl
 • Voorzitter RvT scholengemeenschap voor PC en RK V.O. Ubbo Emmius Stadskanaal
 • Externe voorzitter rekenkamercommissie Veendam
 • Vice-voorzitter van de RvT Stichting Viviani te Emmen
 • Secretaris van de St Vrienden van Dignis te Groningen
 • Voorzitter RvT PCBO Meppel
 • Interim-directeur Rekenkamercommissie Oldambt

Dhr. J.M.V. Hamming (vice voorzitter)
Benoemd sinds 2011
Partner Proficura
Nevenfunctie:

 • Lid RvT Doktersdienst Groningen

Dhr. H.G. Poortman RA/RE,
Benoemd sinds 2011
Directeur Verkoop & Financiën St. Marente
Nevenfuncties:

 • Lid RvT St Jeugdbescherming Noord
 • Lid RvT De Kessler Stichting Den Haag

Mw. O Hartman-Togtema
Benoemd sinds 2014
Adviseur Timpaan Onderwijs Advies & Consultancy
Nevenfuncties:

 • Lid RvT Aletta Jacobs College, Hoogezand
 • Teamleider Groninger dorpen

Dhr. W. de Gooijer
Benoemd sinds 2014
Willem de Gooijer Bmo
Nevenfuncties:

 • Lid Adviescommissie Kwaliteit van Zorginstituut Nederland
 • Voorzitter Bestuur SOFT Tulip
 • Voorzitter International SOFT Federation
 • Lid RvA Raad op Maat
 • Vice-voorzitter RvT Pieter van Foreest, Delft
 • Waarnemend bestuurder en lid RvT St Thuiszorg Diensten Centrale
 • Voorzitter Disability Studies in Nederland
 • Voorzitter RvB (ai) St Thuiszorg Midden Gelderland
 • Lid jury Jan van de Kruisprijs (Tranzo, Universiteit Tilburg)
 • Lid RvT Revalidatiecentrum de Hoogstraat