Over MEE Groningen

MEEdoen mogelijk maken

MEE Groningen biedt cliëntondersteuning en begeleiding aan mensen met een beperking, zoals een verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. We ondersteunen mensen in hun zelfredzaamheid en het kunnen meedoen in de samenleving. Dit doen we door preventief en integraal te kijken naar de vragen en mogelijkheden van mensen en hun sociale netwerk. Samen met cliënten en hun sociaal netwerk werken we aan een plan onder hun eigen regie. Dit doen we op alle levensgebieden. Meedoen mogelijk maken.

MEE Groningen heeft in iedere gemeente in de provincie een specifiek aanbod. Naast cliëntondersteuning vanuit de sociale- en wijkteams of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij gemeenten, bieden we in verschillende gemeenten specialistische begeleiding aan in het Wmo maatwerk en in de Jeugdhulp. Voor mensen met een indicatie voor Langdurige Zorg (Wlz) bieden we onafhankelijke cliëntondersteuning aan. Ook vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bieden we in een aantal gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning. Op het gebied van Participatie en Onderwijs zetten we onze expertise in voor cliënten en professionele opdrachtgevers in projecten en maatwerktrajecten.

Kortom: wij bieden diverse dienstverlening en zetten onze expertise in om mensen met een beperking mee te laten doen in de samenleving.

MEE Noord

De Raden van toezicht van MEE Friesland en MEE Groningen hebben in februari 2018 besloten om intensief te gaan samenwerken. De beide MEE organisaties zijn op 1 april 2018 bestuurlijk gefuseerd, wat heeft geleid tot de oprichting van de holding MEE Noord.

De specialistische dienstverlening, het management, de staf en de bedrijfsvoering worden centraal vanuit de holding MEE Noord vorm gegeven. Dit betekent een kwaliteits- en efficiency slag die de dienstverlening aan mensen met beperkingen en opdrachtgevers ten goede komt. Daarnaast versterkt de samenwerking de kennisontwikkeling, innovatie en flexibiliteit.

Zelfstandigheid

MEE hecht grote waarde aan een goede relatie met samenwerkingspartners en opdrachtgevers. Daarom blijven MEE Friesland en MEE Groningen binnen MEE Noord zelfstandige stichtingen en blijft de lokale verankering bestaan. De werkwijze met cliënten en samenwerkingsrelaties en ook de contracten met opdrachtgevers veranderen niet.

Doorontwikkeling

De specialistische expertise en de begeleiding aan cliënten wordt binnen MEE Noord verder doorontwikkeld. Als toekomstbestendige organisatie in de zorg en het sociaal domein versterkt MEE Noord haar kennis en innovatiekracht. Dit ten behoeve van de versterking en participatie van kwetsbare mensen en het werken aan een inclusieve samenleving in beide provincies. Zo blijft MEE MEEdoen mogelijk maken.