Vacature lid Raad van Toezicht MEE Noord

Met de bestuurlijke fusie van MEE Friesland en MEE Groningen tot MEE Noord, per 1 april 2018, versterkt MEE Noord haar kennis, innovatiekracht en dienstverlening, haar positionering op de markt en de efficiency in de bedrijfsvoering.
Er zijn momenteel drie vacatures binnen de Raad van Toezicht.

Functieprofiel lid Raad van Toezicht

1. ORGANISATIE

MEE Noord ondersteunt kwetsbare burgers, mensen met beperkingen en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen. MEE Noord zet zich in voor het versterken van de eigen kracht van de kwetsbare burgers en hun netwerk en het zoveel mogelijk verkrijgen van eigen regie. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen en zet MEE Noord zich in voor een inclusieve samenleving.
MEE werkt als maatschappelijk ondernemer voor cliënten en vele opdrachtgevers rondom het sociaal domein, onder andere gemeenten, zorgkantoor, zorgaanbieders, onderwijs en werkgevers, met de te onderscheiden activiteiten: specialistische onafhankelijke cliëntondersteuning, jeugdzorg, arbeid en onderwijs, diagnostiek, MEE Academie en inclusieprojecten.
De MEE organisatie heeft vanaf 2015, vanwege decentralisatie en transities in sociaal domein en door beëindiging van de subsidierelatie met VWS, een organisatie-ontwikkelings- en transformatietraject uitgevoerd. De strategische positionering is herijkt, een nieuw businessmodel wordt gehanteerd en specifieke marktsegmentering is ingevoerd. De krimp in de lokale cliëntondersteuning, onder andere door overname van activiteiten binnen gemeentelijke structuren, wordt deels gecompenseerd door de specialistische dienstverlening. De bedrijfsvoering wordt lean ingericht, aansluitend bij het nieuwe businessmodel. Ook voor de komende jaren ligt op deze vlakken een uitdaging en vindt doorontwikkeling plaats.
Met de bestuurlijke fusie van MEE Friesland en MEE Groningen tot MEE Noord, per 1 april 2018, versterkt MEE Noord haar kennis, innovatiekracht en dienstverlening, haar positionering op de markt en de efficiency in de bedrijfsvoering. De omzet van MEE Noord bedraagt circa 10 miljoen, er werken ongeveer 180 medewerkers, er is een gezonde financiële huishouding en voldoende eigen vermogen.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat in 2018, na de fusie tot MEE Noord, uit zes leden: drie uit de RvT MEE Friesland en drie uit de RvT MEE Groningen. Vanwege beëindiging van zittingstermijnen zijn vier leden genoodzaakt te stoppen met ingang van 1 januari 2019. Vanaf 1 januari 2019 gaat de RvT MEE Noord bestaan uit vijf personen: de twee reeds aanwezige leden de heer W. de Gooyer en mevrouw B. Kaatee en de gewenste drie nieuwe leden vanuit deze sollicitatieprocedure. De zittingstermijn bedraagt vier jaar en kan maximaal één keer worden verlengd. (Her)benoemingen worden gebaseerd op het profiel van de Raad van Toezicht. Per lid worden eisen gesteld op deelgebieden met betrekking tot kennis en ervaring.
De visie op het toezichthouden is onlangs vastgelegd in de Visie op Toezicht. De nieuwe Raad zal gezamenlijk deze visie operationaliseren en evalueren.
De Raad vindt het werken als team, de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de Raad als geheel, een belangrijk uitgangspunt. Ieder lid brengt generalistische kennis en ervaring in, naast zijn of haar specifieke kennis uitgewerkt in de profielen. De Raad werkt met drie commissies, te weten de Remuneratie-, de Audit- en Kwaliteit en Veiligheid commissie. De werkwijze wordt met de nieuwe Raad verder doorontwikkeld.

2. PROFIEL

 • U beschikt over een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk, zonder dat dit leidt tot belangenverstrengeling.
 • U heeft affiniteit met de missie en visie van de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling
 • U heeft affiniteit en ervaring met het werkveld en de doelgroepen van de organisatie
 • U heeft een academisch werk-denkniveau.
 • U heeft kennis van de zorgbrede governancecode.
 • U heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.
 • U beschikt over een integere en onafhankelijke opstelling ten opzichte van personen en deelbelangen.
 • U heeft het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen.
 • U heeft een zekere wijsheid en het vermogen om in teamverband samen te werken, hecht waarde aan diversiteit en andere inzichten zonder het belang van MEE Noord uit het oog te verliezen.
 • U heeft goede communicatieve vaardigheden en weet te verbinden vanuit verschillende perspectieven en belangen.
 • U kunt balanceren tussen eigen inzichten en komen tot goede, gedragen besluiten.
 • U bent in staat om vanuit helicopterview integraal toezicht uit te voeren, de hoofdlijnen van het totale beleid te overzien, zonder de noodzakelijke details uit het oog te verliezen.
 • U beschikt over een juist evenwicht tussen inhoudelijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • U heeft het vermogen en de attitude om de bestuurder als sparringpartner en klankbord terzijde te staan.
 • U bent maatschappelijk actief en blijft u ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de doelstelling en functie van MEE Noord en de externe ontwikkelingen.
 • U beschikt over humor en relativeringsvermogen en kunt leven met pragmatische oplossingen en maatwerk, indien dit het belang van MEE Noord dient.

In de Raad is kennis en ervaring noodzakelijk met betrekking tot de volgende aspecten:

 • Financieel-economische sturing en risicomanagement.
 • Kwaliteit van zorg en dienstverlening en kennis van de doelgroepen
 • Organisatievraagstukken, organisatieontwikkeling.
 • Strategisch HR-beleid en sociaal beleid.
 • Medezeggenschap.
 • Juridische kennis, onder andere met betrekking tot governance, fusies en vormen van (commerciële) samenwerking en aanbestedingsprocedures.
 • Kennis van sociaal domein en lokaal/regionaal openbaar bestuur.
 • Ondernemerschap in de publieke sector.
 • Innovatie van product, dienst of branche.

SPECIFIEKE PROFIELEISEN PER VACATURE

 1. Financieel deskundige, lid van de auditcommissie
  De auditcommissie houdt financieel toezicht, in het bijzonder met betrekking tot:
  Werking van interne beheersings- en controlesystemen, financiële informatieverschaffing, naleving aanbevelingen accountant, toepassing informatie- en communicatietechnologie (ICT) en de relatie met externe accountant.
  U bent een financieel deskundige en heeft uitgebreide werkervaring op het gebied van financieel beleid, bewaken financiële doelstelling en scenario’s, risicoanalyse, kennis van ICT-infrastructuur en managementinfo. U wordt benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad.
 2. (Maatschappelijk) Ondernemer, business development, markt en innovatie
  U heeft ervaring als ondernemer en/of met business development. U weet trends en ontwikkelingen te signaleren en innovatie vorm te geven. U weet de weg naar financieringsbronnen en subsidies voor productontwikkeling te vinden. U heeft een uitgebreid netwerk rondom hogescholen, universiteiten en VWS-Zon-Mw.
 3. Juridisch deskundige, lokale overheid/sociaal domein
  U heeft brede ervaring met de lokale/regionale overheid en de politieke besluitvorming. U bent op de hoogte van de beleidsontwikkelingen op het vlak van de transities en decentralisaties op het vlak van het sociaal domein. U heeft een juridische achtergrond en kennis en ervaring op gebied van governance, fusies en (commerciële) aanbesteding. U beschikt over een uitgebreid netwerk, zonder dat er sprake is van belangenverstrengeling met MEE Noord.

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De RvT bewaakt de maatschappelijke doelstelling van MEE Noord en houdt integraal toezicht op het beleid en bestuur van de bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie. De RvT vervult tevens de klankbordrol en werkgeversrol. De RvT is werkgever van de bestuurder van de Holding Stichting MEE Noord, Stichting MEE Friesland en Stichting MEE Groningen. De RvT is aangesloten bij de NVTZ en onderschrijft de Zorgbrede Governance Code. De taak- en verantwoordelijkheidsverdeling is vastgelegd in de statuten en in het reglement van de RvT.
De RvT houdt toezicht op tenminste:

 • De realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de organisatie
 • De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie.
 • De interne risico- en beoordelingssystemen.
 • De financiële verslaglegging.
 • De kwaliteit en veiligheid van zorg en ondersteuning.
 • De naleving van wet- en regelgeving.
 • De verhouding met belanghebbenden.
 • Het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling.

4. COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN

 • Helicopterview
 • Communicatie
 • Integriteit
 • Strategisch
 • Analytisch

5. TIJDSBESTEDING EN VERGOEDING

U bent voldoende beschikbaar voor circa zes vergaderingen op jaarbasis en enkele extra dagdelen voor deskundigheidsbevordering of themabespreking, circa 120 uur op jaarbasis.
De honorering vindt plaats conform de WNT en de normering van de NVTZ en bedraagt € 6.000,– per lid RvT per jaar.

6. SOLLICITEREN

Via deze link kunt u solliciteren naar één van de drie vacatures in de Raad van Toezicht bij MEE Noord.