Hoe werken wij

Het hebben van een beperking heeft gevolgen voor alle levensgebieden en voor het mee kunnen doen aan de samenleving. MEE Groningen helpt door het inzetten van expertise over beperkingen en de gevolgen daarvan, in combinatie met integrale werkwijze.

We gaan uit van de mogelijkheden van de cliënt, kijken naar alle levensgebieden en ondersteunen cliënten van alle leeftijden. Wij werken samen met de cliënt aan zijn zelfredzaamheid en het versterken van zijn eigen regie. Mensen krijgen weer grip op hun leven en kunnen meedoen aan de samenleving.

 

Wat betekent dat in de praktijk?

We kijken vanuit de cliënt en zijn specifieke situatie naar wat er mogelijk is voor hem en zijn omgeving, ongeacht de leeftijd, beperking of het domein/levensgebied. We zetten onze expertise in voor de cliënten, de samenleving en onze opdrachtgevers.

Concreet kunnen de HBO opgeleide medewerkers van MEE Groningen het volgende bieden:

  • kennis van kwetsbare mensen en mensen met beperkingen, zoals de verschillende doelgroepen: niet-aangeboren hersenletsel (NAH), autismespectrumstoornis (ASS), licht verstandelijk beperkt (LVB), psychiatrie, lichamelijke beperking en een combinatie van beperkingen of problemen;
  • herkennen van de verschillende doelgroepen en daarop inspelen;
  • adequaat communiceren met mensen met een beperking uit verschillende doelgroepen;
  • integrale werkwijze: werken met brede vraagverheldering, eventueel gekoppeld aan de zelfredzaamheidmatrix (ZRM), en gericht op alle levensgebieden (onder andere maatschappelijke ondersteuning, langdurige zorg, onderwijs, participatie);
  • opstellen van een (persoonlijk) plan, samen met de cliënt en waarvan de cliënt zoveel mogelijk zelf eigenaar is. De cliënt heeft inzicht in zijn problematiek en is in staat om (eventueel met ondersteuning) de acties uit het plan op te pakken;
  • het betrekken en versterken van de familie en het netwerk;
  • preventief werken: zwaardere zorg en problemen worden voorkomen;
  • kennis van de wet- en regelgeving (zoals Wlz, Wmo, participatie, jeugdwet, onderwijs) en de ondersteuningsstructuren en het zorgaanbod in de regio;
  • gebruikmaken van het kennisnetwerk van MEE en van de bij MEE ondergebrachte netwerken: Centrum Seksualiteit MEE Noord (06 – 137 47 371), Hersenletsel Netwerk Noord (06 – 103 088 27), Autismenetwerk (06 – 316 700 98),  Vroeg Erbij Team (06 – 316 700 40) en Plegerhulp (06 – 137 473 71).

Door de combinatie van bovenstaande kennis en expertise bieden de MEE-medewerkers meerwaarde en doen cliënten weer mee aan de samenleving. Hiermee bieden we een duurzame verbetering van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers met een beperking in vaak complexe situaties.

Wat doet MEE Groningen in mijn gemeente?
Wat doet MEE Groningen in mijn gemeente?